Zabezpečovací ústředna DSC PC 1500 EUROSYS

Zabezpečovací ústředna DSC PC 1500 Eurosys má šest zón a může být ovládána pomocí maximálně šesti uživatelských kódů. Ústředna obsahuje datový telefonní komunikátor a může být připojena na pult centralizované ochrany.

Ovládací klávesnice DSC PC 1500 Eurosys

K ústředně DSC PC 1500 Eurosys mohou být připojeny až tři ovládací klávesnice typu DSC PC 1500RK.

Klávesnice DSC PC 1500RK

Klávesnice PC1500RK pro DSC PC 1500 Eurosys Kontrolka PŘIPRAVENO se rozsvítí, je-li systém připraven k zapnutí. Nesvítí-li tato kontrolka, znamená to, že některá zónaje stále otevřená. Tato zóna musí být před zapnutím systému uzavřena nebo odpojena.

Zónové kontrolky 1-6 signalizují aktivitu zón. Je-li zóna otevřena, její kontrolka svítí, je-li uzavřena, její kontrolka zhasne.

Kontrolka ZAPNUTO svítí, je-li systém zapnut ve střežení. Tato kontrolka bliká, je-li systém zapnut bez vstupní prodlevy na zpožděné zóně.

Kontrolka PAMĚŤ svítí, pokud během posledního střežení došlo k poplachu. Stiskem kláves [*][3] se zobrazí, která zóna poplach způsobila.

Kontrolka ODPOJENO svítí, pokud je některá ze zón odpojena ze střežení.

Kontrolka PORUCHA svítí, pokud systém má nějakou poruchu.

Jak zjistit druh poruchy u DSC PC 1500 Eurosys

Zabezpečovací ústředna DSC PC 1500 Eurosys kontroluje některé systémové parametry, důležité pro jeho správnou funkci.

Objeví-li se porucha některé sledované funkce, rozsvítí se kontrolka PORUCHA  a klávesnice každých 10 sekund akusticky signalizuje vzniklý stav. Po stisku klávesy [#] klávesnice ztichne, ale kontrolka PORUCHA svítí, dokud není porucha odstraněna.

Druh poruchy zjistíte stiskem kláves [*][2]. Číslo svítící kontrolky reprezentuje poruchu dle následujícího seznamu:
1. Porucha baterie
2. Porucha napájení
3. Porucha pojistky
4. Chyba komunikace s PCO
5. Porucha požární smyčky
6. Ztráta systémového času

Návod k obsluze zabezpečovací ústředny DSC PC 1500 Eurosys ve formátu PDF si můžete stáhnout po stisknutí tlačítka.

Potřebujete pomoc?

Opravy a údržbu alarmů DSC Eurosys, DSC PowerDSC Power Neo zajišťuje:

Praha a střední Čechy:

Miroslav Jaroš
Praha 8
tel.: 603 449 974
Elektronická pošta
www.zabezpeceni.cz

Miroslav Jaroš
U Školské zahrady 15, 182 00 Praha 8
Kontakt: Elektronická pošta, telefon 603 449 974
www.zabezpeceni.cz