Zabezpečovací ústředna DSC PC 560 EUROSYS

Zabezpečovací ústředna DSC PC 560 Eurosys má čtyři zóny a může být ovládána pomocí maximálně čtyř uživatelských kódů. Ústředna obsahuje datový telefonní komunikátor a může být připojena na pult centralizované ochrany.

Ovládací klávesnice DSC PC 560 Eurosys

K ústředně DSC PC 560 Eurosys mohou být připojeny až tři ovládací klávesnice typu DSC PC 500RK nebo DSC SL-40.

Klávesnice DSC PC 500RK

Klávesnice PC500RK pro DSC PC 560 Eurosys Kontrolka PŘIPRAVENO se rozsvítí, je-li systém připraven k zapnutí. Nesvítí-li tato kontrolka, znamená to, že některá zónaje stále otevřená. Tato zóna musí být před zapnutím systému uzavřena nebo odpojena.

Zónové kontrolky 1-4 signalizují aktivitu zón. Je-li zóna otevřena, její kontrolka svítí, je-li uzavřena, její kontrolka zhasne.

Kontrolka ZAPNUTO svítí, je-li systém zapnut ve střežení. Tato kontrolka bliká, je-li systém zapnut bez vstupní prodlevy na zpožděné zóně.

Kontrolka SYSTÉM svítí tehdy, jestliže:
- jsou některé zóny odpojeny
- je systém v některém ze stavů poruchy
- je v paměti poplach

Klávesnice DSC SL-40

Klávesnice SL-40 pro DSC PC 560 Eurosys Kontrolky 1 - 4 signalizují aktivitu jednotlivých zón. Je-li příslušná zóna uzavřená, kontrolka zhasne, je-li zóna otevřená, kontrolka se rozsvítí.

Kontrolka PŘIPRAVENO se rozsvítí, je-li systém připraven k zapnutí, tzn. všechny zóny jsou uzavřeny, nebo odpojeny. Je-li kterákoliv zóna otevřená, kontrolka PŘIPRAVENO nesvítí. Před zapnutím systému musí být všechny zóny uzavřeny nebo odpojeny.

Kontrolka ZAPNUTO svítí, je-li systém zapnut do střežení. Kontrolka ZAPNUTO bliká tehdy, jestliže je systém zapnut bez zpoždění na některé za zón.

Kontrolka SYSTÉM svítí:
- je-li odpojená některá zóna
- má-li systém poruchu
- má-li systém v paměti alarm

Jak zjistit druh poruchy u DSC PC 560 Eurosys

Zabezpečovací ústředna DSC PC 560 Eurosys kontroluje některé systémové parametry, důležité pro jeho správnou funkci.

Objeví-li se porucha některé sledované funkce, rozsvítí se kontrolka SYSTÉM a klávesnice každých 10 sekund akusticky signalizuje vzniklý stav. Po stisku klávesy [#] klávesnice ztichne, ale kontrolka SYSTÉM svítí, dokud není porucha odstraněna.

Druh poruchy zjistíte stiskem kláves [*][2]. Číslo svítící kontrolky reprezentuje poruchu dle následujícího seznamu:
1. Porucha baterie
2. Porucha napájení
4. Chyba komunikace s PCO

Návod k obsluze zabezpečovací ústředny DSC PC 560 Eurosys ve formátu PDF si můžete stáhnout po stisknutí tlačítka.

Potřebujete pomoc?

Opravy a údržbu alarmů DSC Eurosys, DSC PowerDSC Power Neo zajišťuje:

Praha a střední Čechy:

Miroslav Jaroš
Praha 8
tel.: 603 449 974
Elektronická pošta
www.zabezpeceni.cz

Miroslav Jaroš
U Školské zahrady 15, 182 00 Praha 8
Kontakt: Elektronická pošta, telefon 603 449 974
www.zabezpeceni.cz